Algemene voorwaarden

2Tails
Donselaarsweg 18
8167NJ Oene
Nederland
Tel: +31(0)652675353
info@2tails.nl

2Tails is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08062616. Het bijbehorende BTW-nummer is: NL100237770B02. 2Tails is eigendom van JM. Wijnbergen.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 “2Tails”,  onderneming in voedingsadvies en productaanbod voor de hond, gevestigd aan de Donselaarsweg 18, 8167NJ te Oene.

1.2 “Klant”: de koper van de goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met 2TailsL voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door 2Tails. Alle uitingen van 2Tails op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail ( orderbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij 2Tails is aangekomen.

3.3 De overeenkomst met 2Tails komt tot stand op het moment dat 2Tails het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat 2Tails een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.

3.4 De overeenkomst wordt door 2Tails opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.

3.5 2Tails  kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.6 2Tails behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren

4. Herroepingsclausule

Herroepingsrecht

4.1 Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de klant een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.

4.2 De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingsclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant 2Tails de annulering schriftelijk (brief of e-mail) terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.

4.3 Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan 2Tails heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.4 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient de klant zich tot de klantenservice van 2Tails te wenden (info@2tails.nl) . De klant kan de annulering ook per brief sturen naar:

2Tails
Donselaarsweg 18
8167NJ  Oene
Nederland

4.5 Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk bij 2Tails aan te geven.

4.6 Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar de wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld gegraveerde penningen), voor aangebroken verpakkingen zoals voer, snacks, strooisel etc. En voor snel bederfelijke goederen zoals planten.

Gevolgen van de herroeping

4.7 In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval –indien niet bij 2Tails bekend- zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product of het gebruik daarvan niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend te wijten is aan het controleren van het product voor gebruik.

Onder “controleren van het product” verstaat men het uitproberen en testen van het product zoals men dit in een fysieke winkel zou doen. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
4.8 De kosten van terugzending zijn voor kosten van de klant
4.9 De waren dienen met het in het pakket meegeleverde retourformulier te worden teruggestuurd naar:

2Tails
Donselaarsweg 18
8167NJ Oene
Nederland

4.10 2Tails betaalt het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.

5. Garantie

5.1 Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

5.2 De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.

5.3 Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijke bepaalde garantietermijn bestaat voor de bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.

5.4 Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door 2Tails is erkend.

 1. Prijzen

  6.1 De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

  6.2 Alle prijzen zijn in euro’s en in inclusief BTW.

  6.3 De minimumbestelwaarde is 15 euro

  7. Levering en levertijd

  7.1 Op voorraad zijnde producten worden door 2Tails in beginsel binnen 24 uur verstuurd. 2Tails zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling gedaan heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.2T zal de inmiddels ontvangen betaling dan per ommegaande terugstorten.

  7.2 Indien 2Tails een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt 2Tails zich het recht voor de levering op te schorten.

  8. Betaling

  8.1 Alle door 2Tails aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig. De klant kan bij 2TAils betalen via:

  • IDEAL, voor bestellingen binnen Nederland
  • Bank overschrijving vooraf

  8.2 De betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

  9. Eigendomsvoorbehoud

  9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan 2Tails verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

  10. Privacy

  10.1 2Tails respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van 2Tails

 2. Aansprakelijkheid

11.1 2TAils kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd toepassen of interpreteren van de informatie die verstrekt wordt tijdens een adies- cq aankooptraject.

11.2 2Tails kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade veroorzaakt door mondelinge of schriftelijke  informatie die gegeven is tijdens een advies- cq aankooptraject.

11.3 De eigenaar van het dier blijft altijd zelf aansprakelijk voor het tijdig inschakelen van een dierenarts.

 1. Slotbepalingen

  Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met 2TAils is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).